Kritéria

Mateřská škola Měřín, příspěvková organizace

U Hřiště 538, 59442 Měřín


Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2023/2024


Po dohodě se zřizovatelem ředitelka mateřské školy stanovuje místo, termín a dobu podání žádosti o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2024/2025.


Místo, datum a doba pro podání žádosti

Žádost o přijetí dítěte podávejte prosím osobně v Mateřské škole Měřín, příspěvková organizace, U Hřiště 538, 59442 Měřín. Můžete využít k předání žádosti 30. 4. 2024, kdy bude den otevřených dveří v MŠ.

Zápis do mateřské školy proběhne 10. 5. 2024 od 9.00 do 17.00 hodin.


Podmínky pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání


1. Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od dvou let.

2. Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání budou dodrženy podmínky stanovené zvláštním právním předpisem (ustanovení § 34 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, podle něhož může mateřská škola přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, nebo má doklad o tom, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci). Zákonný zástupce doloží potvrzení o očkování.

3. Pokud je pro dítě předškolní vzdělávání povinné, škola doklad o očkování nepožaduje.

4. O přijetí dítěte uvedeného v § 16 odst. 9 rozhodne ředitelka mateřské školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře (§ 34 odst. 6 školského zákona).


Organizace zápisu

1. Při podávání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání předloží zákonný zástupce rodný list dítěte, občanský průkaz k doložení místa trvalého pobytu. Každému žadateli bude přidělené registrační číslo, na základě kterého budou zveřejněny výsledky zápisu.

2. Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání bude v souladu s ustanovením § 183, odst. 2 školského zákona oznámeno zveřejněním na veřejně přístupném místě v mateřské škole a na webových stránkách školy www.msmerin.cz

3. Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání obdrží zákonný zástupce poštou nejpozději do 30 dnů od data podání.

Kritéria pro přijetí do Mateřské školy Měřín, příspěvková organizace

1. K povinné předškolní docházce budou přijímány děti narozené od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019 s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu ve školském spádovém obvodu Mateřské školy Měřín, příspěvkové organizace.

2. K předškolnímu vzdělávání budou přijímány děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu ve školském obvodu Mateřské školy Měřín, příspěvkové organizace, které dosáhnou před začátkem školního roku nejméně třetího roku věku (přednostní přijetí dle § 34 odst. 3 školského zákona).

3. K předškolnímu vzdělávání budou přijímány ostatní děti podle věku řazené od nejstaršího k nejmladšímu s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu ve školském obvodu Mateřské školy Měřín, příspěvkové organizace.

4. Při přijetí dítěte zohledňuje ředitelka ve výjimečném případě prokazatelně dokladovanou tíživou sociální situaci.


Kontaktní informace

Kontaktní osoba: Mgr. Eva Požárová

Telefonní číslo: 566544210, 777538075

 E-mail: reditelka@msmerin.cz 

Web: www.msmerin.cz


V Měříně 31. 3. 2023 Mgr. Eva Požárová – ředitelka školy