Vnitřní řád školní jídelny

Školní stravování se řídí vyhláškami o školním stravování a hygienickými předpisy. 

Jídelní lístek je sestavován dle zásad školního stravování a dodržování spotřebního koše vybraných potravin. 

Noví strávníci jsou přihlášeni ke stravování na základě vyplněné přihlášky ke stravování, která je platná po dobu celé školní docházky.


Výdejní doba jídel: 

  • přesnídávka – 8.30 – 9.05 hod 
  • oběd - 11.35 – 12.00 hod 
  • svačina - 14.10 – 14.45 hod

Vydávání jídel do jídlonosičů - 11.00 – 11.25 hod 

Žák, který v průběhu školního roku /1.9. – 31.8./ dosáhne věkové hranice 6 let, je již od září zařazen do vyšší kategorie.


Žák má nárok na dotovaný oběd /platí pouze výši finančního normativu na potraviny/, je-li přítomen ve školce nebo pouze 1. den nepřítomnosti ve školce.

Od 2. dne nepřítomnosti, pokud žák není odhlášený, má škola právo účtovat plnou cenu oběda /včetně mzdových a věcných nákladů/.


Cena jídel: 

3 - 6 let7 - 10 let
Ranní svačinka (včetně 1Kč pitný režim)10 Kč10 Kč 
Oběd20 Kč22 Kč
Odpolední svačinka8 Kč8 Kč

Při výdeji stravy jsou přítomni pedagogičtí pracovníci, kteří dohlížejí nad ochranou a bezpečností dětí /při nehodě nebo rozlití ihned odstraní možné nebezpečí/. 

Děti jsou ped. pracovníky i kuchařkami vedeni ke kulturnímu stravování a k šetrnému zacházení s majetkem. 


Odhlašování jídel: 

Jídlo je nutné odhlásit den předem do 13.00 hod. 

  • telefonicky na čísle 566 544 529 
  • písemně do kalendáře u kuchyně 

Při plánované nepřítomnosti je nutné oběd odhlásit alespoň den předem, není možno požadovat odhlášku jídla ráno!!! 


Úhrada stravného: 

Převodem z účtu - na základě vystaveného souhlasu s inkasem 

Číslo účtu školky: 1624774359/0800 

Ve výjimečném případě hotově u VŠJ.
V Měříně 28.8.2020
Sestavil: Eva Urbánková – VŠJ
Souhlasí: Jana Janů – řeď. MŠ