Vnitřní řád školní jídelny

Školní stravování se řídí vyhláškami o školním stravování a hygienickými předpisy. 

Jídelní lístek je sestavován dle zásad školního stravování a dodržování spotřebního koše vybraných potravin. 

Noví strávníci jsou přihlášeni ke stravování na základě vyplněné přihlášky ke stravování, která je platná po dobu celé školní docházky.


Výdejní doba jídel: 

  • přesnídávka – 8.30 – 9.05 hod 
  • oběd - 11.35 – 12.00 hod 
  • svačina - 14.10 – 14.45 hod

Vydávání jídel do jídlonosičů - 11.00 – 11.25 hod 

Žák, který v průběhu školního roku /1.9. – 31.8./ dosáhne věkové hranice 6 let, je již od září zařazen do vyšší kategorie.


Žák má nárok na dotovaný oběd /platí pouze výši finančního normativu na potraviny/, je-li přítomen ve školce nebo pouze 1. den nepřítomnosti ve školce.

Od 2. dne nepřítomnosti, pokud žák není odhlášený, má škola právo účtovat plnou cenu oběda /včetně mzdových a věcných nákladů/.


Cena jídel: 

3 - 6 let7 - 10 let
Ranní svačinka (včetně 1Kč pitný režim)13 Kč13 Kč 
Oběd23 Kč25 Kč
Odpolední svačinka11 Kč11 Kč

Při výdeji stravy jsou přítomni pedagogičtí pracovníci, kteří dohlížejí nad ochranou a bezpečností dětí /při nehodě nebo rozlití ihned odstraní možné nebezpečí/. 

Děti jsou ped. pracovníky i kuchařkami vedeni ke kulturnímu stravování a k šetrnému zacházení s majetkem. 


Odhlašování obědů a odpoledních svačinek:

*Obědy i odpolední svačinky je nutné odhlásit den předem do 13.00 hodin / není možno požadovat odhlášku jídla ráno./

na tel. 566 544 529 nebo do kalendáře /odhlašuje se celý den/ a

sešitu /odhlašuje se pouze odpolední svačinka/ na stolečku před

kuchyní, nebo osobně v kuchyni / ne na třídě u učitelek/

*Za neodebranou nebo včas neodhlášenou stravu se náhrada

neposkytuje.


Stravování v době nemoci:


V 1.den nemoci – nepřítomnosti dítěte ve školce možno vyzvednout oběd do označeného jídlonosiče . Ostatní dny již nelze obědy odebírat!


Úhrada stravného: 

Převodem z účtu - na základě vystaveného souhlasu s inkasem 

Číslo účtu školky: 1624774359/0800 

Ve výjimečném případě hotově u VŠJ.
V Měříně 1.9.2021
Sestavil: Eva Urbánková – VŠJ
Souhlasí: Eva Požárová – řeď. MŠ