Vnitřní řád školní jídelny

Mateřská škola Měřín – příspěvková organizaceVnitřní řád školní jídelny pro rok 2023/2024


1. Předpisy


Školní stravování se řídí vyhláškami o školním stravování a hygienickými předpisy. Jídelní lístek je sestavován dle zásad školního stravování a dodržování spotřebního koše vybraných potravin. Noví strávníci jsou přihlášeni ke stravování na základě vyplněné přihlášky ke stravování, která je platná po dobu celé školní docházky v MŠ.


2. Ceny jídel


Strávníci do 6 let
 Strávníci 7-10 let
Přesnídávka 
13 Kč
13 Kč
Oběd 
23 Kč
25 Kč
Svačinka
11 Kč
11 Kč


3. Výdej jídla do jídlonosičů: 11. hod. – 11.25 hod.


Žák, který v průběhu školního roku / 1. 9. - 31. 8. / dosáhne věku 6 let, je od září zařazen do vyšší kategorie.


Žák má nárok na dotovaný oběd /platí pouze výši finančního normativu na potraviny/, je-li přítomen ve školce.


Od. 2. dne nepřítomnosti, pokud žák není odhlášený, má škola právo účtovat plnou cenu oběda /včetně mzdových a věcných nákladů/.


4. Odhlašování jídla:


Jídlo je nutné odhlásit den předem do 14.00 hodin / není možno požadovat odhlášku jídla ráno/ přes internetovou aplikaci VIS Plzeň, v pondělí je možno provádět odhlášky do 7 hod. ráno.

Za neobehranou nebo včas neodhlášenou stravu se náhrada neposkytuje.


4. Stravování v době nemoci


V 1. den nemoci – nepřítomnosti dítěte ve školce možno vyzvednout oběd do označeného jídlonosiče . Ostatní dny již nelze obědy odebírat


5. Úhrada stravného, školného


Úhrada stravného i školného se provádí formou převodů z účtů na základě vystavených inkasních předpisů /souhlas s inkasem – rodiče si toto vyřídí sami na pobočce banky nebo přes internetové bankovnictví/.


Číslo účtu MŠ 1624774359/0800

Vyúčtování se provádí k 20. dni v měsíci za minulý měsíc, tedy za

skutečně odebrané obědy za minulý měsíc. Pokud platba neproběhne, je

strávník povinen uhradit částku hotově u vedoucí školní jídelny nebo

obratem poslat na účet MŠ.


V prvním týdnu v září rodiče nahlásí v ředitelně paní Urbánkové číslo svého účtu.Sestavil: Eva Urbánková – VŠJ
Souhlasí: Eva Požárová – řeď. MŠ