Oznámení MŠ Měřín

1605000554_1605000554592.pngVšem rodičům!

Dne 18.5.2020 bude MŠ otevřena. 

Do 11.5. 2020 nám prosím závazně sdělte, zda bude dítě mateřskou školu navštěvovat. Provoz bude upřesněn podle počtu nahlášených dětí. 

V MŠ by neměly být děti, které spadají do skupiny osob s rizikovými faktory , dle MZČR a týkají se všech osob, tedy dětí , jejich rodičů i prarodičů ve společné domácnosti. Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory 

1.Žijí ve společné domácnosti s osobami nad 65 let a )vysoce riziková skupina b)s přidruženými chronickými chorobami 

2.Mají chronické onemocnění plicse systémovou farmakologickou léčbou. 

3. Léčí se s onemocněním srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze. 

4.Mají porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), b) při protinádorové léčbě, c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně, 

5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2). 6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus. 

7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).

 8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární). 

Do rizikové skupiny patří dítě, které osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti. Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka tato prohlášení. 

  • písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví, 
  • písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu, rýma, kovidové prsty, vyrážka,apod.).

Při cestě do školy a ze školy se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména: 

  • Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“).Každé dítě bude mít k dispozici 2 roušky a ručník, sáček obojí. Vše se bude denně měnit za čisté. 
  • Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti). Před školkou si od Vás děti přebereme. Dospělí nebudou mít povolený vstup do prostor školy. 
  • Neprodleně po přezutí a převlečení si musí každý důkladně (20 až 30 sekund) umýt ruce vodou a tekutým mýdlem. 
  • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest, rýma, vyrážka,..) nesmí do školy vstoupit. 
  • Pokud dítě vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, musíme jej umístit do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte. O podezření se informuje spádová hygienická stanice. Ostatní děti je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit výuku na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného dítěte.